Nâng cao chất lượng quản lý tài nguyên và môi trường

Thứ 3, 05.01.2021 | 17:10:30
463 lượt xem

"Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên, chủ động trong bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Khơi thông điểm nghẽn thúc đẩy giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển" Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tài nguyên và Môi trường được tổ chức vào chiều 05/01/2021.

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục bám sát mục tiêu tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường. Khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên theo hướng bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng, quy hoạch sử dụng đất, có dự báo tốt. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt trong quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất. 

Tham mưu giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai. Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng làm cơ sở để thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Rà soát, đánh giá tình hình khai thác tài nguyên nói chung và khai thác cát nói riêng, xem xét việc chấp hành pháp luật về trình tự thủ tục và những tác động đến môi trường, tăng cường công tác quản lý, thanh, kiểm tra xử lý kịp thời các sai phạm. 

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phải làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Tăng cường công tác quản lý về đất đai, xử lý nghiêm khi có sai phạm.

Video: 10521_OTHAN1.mp4

Đối với vấn đề môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới công tác quản lý, giám sát, giải quyết tình trạng rác thải, nước thải, xử lý nghiêm những vi phạm về ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...