Tạo động lực từ phát triển khoa học công nghệ

Thứ 5, 18/05/2023 | 00:00:00
75 lượt xem

Khoa học và công nghệ là động lực, nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại Thái Bình, hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả trong lao động, sản xuất cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Tạo động lực từ phát triển khoa học công nghệ

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thời gian qua đã bám sát định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của địa phương. Các đề tài, dự án được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên phát triển của Thái Bình như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp và dịch vụ, chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường. 

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý 49 đề tài KH - CN cấp tỉnh

Năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý 49 đề tài KH - CN cấp tỉnh. Công tác quản lý các đề tài, nhiệm vụ KH - CN được thực hiện đúng quy định và bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế phát triển, thúc đẩy KH và CN, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025, trình HĐND tỉnh phê duyệt. Cơ chế này khi được phê duyệt sẽ là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đề án phát triển KH và CN tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thu Trang

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...