Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình

Thứ 2, 20.04.2020 | 15:16:57
775 lượt xem

Sáng 20/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh và việc tạm dừng thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 4 đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Tuy nhiên, hoạt động xúc tiến đầu tư của các đơn vị này mang tính phân tán, thiếu tập trung về nguồn lực, thiếu tính đồng bộ. Chưa tạo sự đột phá nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh; chưa tạo ra được hiệu quả trong sự kết nối giữa các sở, ban, ngành nhằm cải thiện môi trường đầu tư. 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thống nhất về sự cần thiết phải thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình. Đồng thời thống nhất chủ trương tạm dừng việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh là cần thiết, nhằm xây dựng một tổ chức xúc tiến đầu tư có vị trí pháp lý đủ mạnh, đủ năng lực thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại trên địa bàn tỉnh. Đồng chí giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, rà soát để hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển tỉnh trên cơ sở tổ chức bộ máy và nhân sự của các Trung tâm thuộc các ngành, các lĩnh vực hiện nay. Khẩn trương xây dựng tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, đồng thời phát huy được vai trò của Trung tâm, huy động các nguồn lực xã hội và mở rộng phạm vi hoạt động, để mang lại hiệu quả thu hút đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực mà tỉnh đang cần. Đồng chí đặt ra yêu cầu việc thành lập Trung tâm không tăng về biên chế nhưng giảm về tổ chức bộ máy, từng bước sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương tạm dừng việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, thành phố. Đồng thời khôi phục hoạt động của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến cấp huyện. Trên cơ sở  trùng quản lý giữa ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình với UBND các huyện, thành phố, để phát huy được vai trò, hiệu quả hoạt động của các Trạm ở cấp huyện cho sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ ở các Trạm có đủ năng lực, trách nhiệm với công việc, để phát huy vai trò chủ công của các Trạm đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Thu Hà 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...