Sáp nhập, tinh giản đầu mối trong ngành bảo hiểm xã hội Thái Bình

Thứ 7, 28.12.2019 | 17:54:20
443 lượt xem

Thực hiện đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo hiểm xã hội Thái Bình cũng đang triển khai sáp nhập, tinh giản đầu mối theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Thái Bình hiện có 11 phòng nghiệp vụ và 8 bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố. Sau khi sáp nhập sẽ giảm 1 đầu mối cấp phòng và 1 đầu mối cấp huyện. Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được sáp nhập vào Văn phòng bảo hiểm xã hội. Chuyển toàn bộ chức năng nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội thành phố về bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý. Viên chức làm chuyên môn nghiệp vụ sẽ được sắp xếp sao cho phù hợp với năng lực sở trường. Số cán bộ quản lý giảm 2 người so với trước. 

Ông Phạm Văn Khắc, phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, bảo hiểm xã hội Thái Bình : bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thay đổi tên gọi của phòng Khai thác và thu nợ thành phòng truyền thông và phát triển đối tượng, chuyển giao 1 số nhiệm vụ chức năng như tuyên truyền từ văn phòng lên phòng truyền thông và phát triển đối tượng. Chuyển công tác thu nợ từ phòng khai thác và thu nợ về phòng quản lý thu.   Đến nay, bảo hiểm xã hội Thái Bình đã hoàn tất các quy trình họp thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hợp nhất. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bàn giao nhiệm vụ tài chính, tài sản, đảm bảo bộ máy tổ chức mới của bảo hiểm xã hội tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2020. 

Ông Trần Thiên Thai, Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội Thái Bình :Chúng tôi quán triệt các đơn vị cũng như viên chức trong toàn ngành sau thời gian sáp nhập nhanh chóng ổn định đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất, đảm bảo kịp thời quyền lợi của đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế. 

    Việc sáp nhập, tinh gọn đầu mối của BHXH Thái Bình đã đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội, phù hợp tình hình thực tiễn, gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.    

Hà My

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...