Hưng Hà phấn đấu đến năm 2025 có 90% gia đình trở lên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá

Thứ 2, 18.01.2021 | 10:21:13
57 lượt xem

Sau 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã đem lại những kết quả tích cực. Góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Hưng Hà phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Năm 2000 khi bắt đầu triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  huyện Hưng Hà đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đã thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng trong toàn huyện. 

Không chỉ giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, việc đầu tư cho hệ thống thiết chế cơ sở, khơi dậy phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng gia đình, thôn làng văn hóa đã góp phần không nhỏ nâng cao đời sống tinh thần, phát huy sức mạnh đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư tạo nên những thay đổi tích cực trong đời sống văn hóa của địa phương. 

Đến hết năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa của toàn huyện đạt trên 91%; gần 79% xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 

Tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào, 326 đơn vị có thành tích xuất sắc giai đoạn 2000 - 2020 và năm 2020 đã được biểu dương khen thưởng, 10 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.  

Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá",  huyện Hưng Hà phấn đấu đến năm 2025 có 90% gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 80% xã trở lên đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng và duy trì 50% thị trấn đạt danh hiệu thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hồng Hạnh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...