Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới năm 2030

Thứ 4, 23/06/2021 | 00:00:00
836 lượt xem

"Đổi mới đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động. Nâng cao tiềm lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo". Là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới năm 2030.

 Cuộc họp nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới năm 2030

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ngành và các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Đề án phát triển khoa học và công nghệ phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành tạo bước chuyển biến cơ bản về năng lực và trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình nhanh và bền vững, trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, trong đó phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Quan điểm, mục tiêu trong đề án phải rõ ràng, có mục tiêu phát triển đến từng giai đoạn, từng mốc thời gian cụ thể. 

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp về Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới năm 2030

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban soạn thảo tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện đề án đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...