Triển khai sử dụng chứng thư số

Thứ 5, 06.09.2018 | 15:21:07
705 lượt xem

Ngày 6-9, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nghiệp vụ về thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan, quy định, hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng thư số; hướng dẫn quản lý, sử dụng thiết bị, phần mềm bảo mật/xác thực hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung các cơ quan Đảng; các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về ứng dụng chứng thư số.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ quản lý thuê bao dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp cho các tổ chức và cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, anh ninh thông tin, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy và các cơ quan Đảng, thực hiện cải cách hành chính trong Đảng.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...