Xây dưng mô hình công dân học tập

Thứ 6, 08.01.2021 | 09:08:41
75 lượt xem

Từ các thôn làng tới các xã phường ở Thái Bình, đến đâu người ta cũng đều nhận thấy không khí học tập sôi động. Phong trào học tập suốt đời được triển khai hiệu quả tới từng trung tâm học tập cộng đồng, từng đơn vị, gia đình và dòng họ trong những năm qua là tiền đề quan trọng để Thái Bình phấn đấu xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình công dân học tập trong giai đoạn 2021-2030.

Nhiều mô hình học tập của tỉnh Thái Bình đã vượt các chỉ tiêu mà nhà nước đề ra. Toàn tỉnh có 75% số hộ được công nhận gia đình học tập, gần 70% số dòng họ được công nhận dòng họ học tập. 

Đến nay Hội khuyến học của tỉnh Thái Bình có hơn 600 nghìn hội viên, quỹ khuyến học các cấp đạt gần 155 tỷ đồng.Người dân đi học ở các Trung tâm học tập cộng đồng ổn định khoảng 1,5 triệu lượt người, tham gia theo nhiều chuyên đề về đường lối chính sách của Đảng, khoa học kĩ thuật, đời sống văn hoá, sức khoẻ, môi trường, tin học, ngoại ngữ...Thế hệ đi trước răn dạy cho thế hệ sau việc học tập và học tập suốt đời. 

Tại mỗi gia đình, trước bàn học của con em đều dán Bộ tiêu chí Gia đình học tập như 1 nguồn động lực để phấn đấu, nỗ lực cho phong trào học tập suốt đời, hướng tới việc triển khai hiệu quả mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030.

Ngọc Anh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...