Chạy đua với bão

Thứ 3, 18/10/2016 | 12:08:57
711 lượt xem

Chạy đua với thời gian, Thái Bình đang huy động nhân lực, vật lực xuống đồng thu hoạch lúa mùa trước khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền.

Các địa phương huy động máy gặt gấp rút thu hoạch lúa mùa.

Các gia đình huy động nhân lực thu hoạch lúa với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng".

Huy động tối đa các máy gặt đêm .

Hối hả thu hoạch lúa .

Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia thu hoạch lúa giúp các gia đình neo đơn, gia đình chính sách.

Công an tham gia thu hoạch lúa giúp dân.

Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa mùa.

Những chuyến xe "Thần tốc" chở thành quả của người nông dân trước khi bão đổ bộ.

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...