Cánh đồng tháng 10

Thứ 3, 04/10/2016 | 15:27:27
1,156 lượt xem

Hiện nay, trên cánh đồng, lúa mùa đang chuẩn bị cho thu hoạch. Nhiều địa phương, nông dân đã trồng cây màu vụ đông, có nơi cây màu vụ thu đông đã bắt đầu cho thu hoạch.

Cánh đồng lúa đã bắt đầu trĩu bông.

Những bông lúa trĩu hạt.

Nhiều diện tích lúa đã bắt đầu thu hoạch để lấy đất trồng cây vụ đông.

Các địa phương có truyền thống trồng cây vụ đông đã tiến hành vụ mới.

Người dân trồng cây màu hè thu trồng xen canh cây vụ đông.

Trồng cây màu hè thu, trong đó có các loại bí cho thu hoạch cao.

Tăng giá trị canh tác trên từng đơn vị diện tích, nông dân các địa phương đã tiến hành trồng lúa, xen canh cây màu và nhiều địa phương đã biến trồng cây màu vụ đông thành vụ chính.

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...