Tất bật cùng nhà nông

Thứ 7, 06/06/2015 | 15:47:32
891 lượt xem

Với nhà nông, công việc bận rộn nhất là thu hoạch và bắt đầu mùa vụ mới.

Trước khi thu hoạch, nông dân tham gia một số Hội thảo về khảo nghiệm các giống lúa mới

Thu hoạch đầu vụ thì gặt thủ công

Thu hoạch đại trà có máy gặt lại....

Tất bật đóng bao, chở thóc về nhà

Phơi thóc, đánh giá thành quả một vụ

Làm đất gieo mạ chuẩn bị cho mùa vụ mới

PV

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...