Thành phố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ 3, 19.01.2021 | 18:32:26
209 lượt xem

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là một trong những vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng do Thành ủy Thái Bình tổ chức vào chiều 19/01/2021. Đồng chí Hoàng Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chủ trì hội nghị.

Thành ủy Thái Bình yêu cầu các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và thành phố. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Tăng cường công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời  phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý những bất cập, thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...