Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình

Thứ 4, 13.01.2021 | 08:55:24
81 lượt xem

Nhằm kịp thời triển khai, quán triệt nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh đạt được kết quả tốt, sáng 13/01/2021, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XII), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình (khoá XX) cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.

Các đại biểu được học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần sau thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 81 ngày 29/07/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kết luận số 93, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị 01 ngày 09/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2021 cùng 1 số vấn đề thời sự trong nước và quốc tế. 

  Tố Uyên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...