Lan tỏa ý nghĩa sâu sắc qua các cuộc thi tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Thứ 5, 30/03/2023 | 00:00:00
683 lượt xem

Sáng 29/3, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" và Hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tới dự.

Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"

Đề cương về văn hóa Việt Nam là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, thể hiện tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa. Trải qua tiến trình lịch sử, các giá trị mang tính cương lĩnh của Đề cương vẫn giữ nguyên sức sống và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Cuộc thi được tổ chức trên mạng internet với 2 đợt thi. Mỗi đợt thi đều có 2 bộ câu hỏi dành cho 2 đối tượng: học sinh phổ thông cấp THCS, THPT và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

 Nội dung thi tập trung tìm hiểu bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam. Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ. Sự vận dụng, phát triển, sáng tạo Đề cương về văn hóa Việt Nam của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 80 năm qua. Quan điểm, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Chủ trương, chính sách và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa trong 80 năm qua của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

Thông qua chương trình với mong muốn để Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 và Giải Búa liềm vàng lần thứ 8 lan tỏa ý nghĩa sâu sắc và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. 

Video: 32923_OTHUY1.mp4


 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt Giải Búa liềm vàng năm 2022 

Tại buổi lễ, đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt Giải Búa liềm vàng năm 2022. Trong 110 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ 7, thì tỉnh Thái Bình có 2 tác phẩm, trong đó có tác phẩm của Đài PTTH Thái Bình đạt giải xuất sắc giải chuyên đề./. Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...