Tăng cường tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Thứ 6, 10/02/2023 | 00:00:00
433 lượt xem

Chiều 10/2, đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình dự và chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về công tác tuyên truyền về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan tư tưởng - văn hóa trong tỉnh bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch sát hợp, lộ trình cụ thể, rõ người, rõ việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó, đa dạng hóa hình thức, nội dung  tuyên truyền phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Kỷ  niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam, 1943-2023; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Đảng bộ tỉnh và toàn xã hội về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. 

Thông qua các hoạt động tổng kết, kỷ niệm để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Thái Bình; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Duy Huy

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...