Phiên tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh: Xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững

Thứ 4, 14.10.2020 | 16:58:19
366 lượt xem

Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần thực hiện mục tiêu đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, giữ vững.

Các ý kiến tham luận  tại Đại hội đều thống nhất cao với báo cáo chính trị và các báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX trình tại Đại hội; Bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng với những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh trong nhiệm kỳ  qua. Đồng thời đóng góp những ý kiến quan trọng về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham luận về:” Nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu huy động và phát triển có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong Khu vực đồng bằng sông Hồng”. Theo đó, một trong 3 giải pháp chủ yếu là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất, các sản phẩm chủ yếu, phát huy tối đa lợi thế so sánh và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm cho các nguồn lực được khơi thông, giải phóng tối đa, vận hành thông suốt, phân bổ và sử dụng có hiệu quả. Nhất là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và xã hội, để đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững ở cả 3 cấp ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu và nợ đọng thuế. Mặt khác, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, chủ động nắm bắt, tận dụng tối đa xu hướng chuyển dịch ngành, nghề gắn với dịch chuyển nguồn nhân lực đang diễn ra hiện nay để nâng cao năng lực thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, hấp thu và chuyển hóa ngoại lực thành nội lực.

Tham luận về:”Những giải pháp chủ yếu nhằm thu hút có hiệu quả các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Thái Bình”, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư đề xuất 5 nhóm giải pháp chính gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc khuyến khích, thu hút đầu tư và tỉnh nói chung và Khu Kinh tế nói riêng, tạo sự đồng thuận, thống nhất, phát huy tính tự giác, tích cực trong nhân dân. Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại kết nối khu kinh tế; triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào Khu Kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, có uy tín, thương hiệu đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển trực thuộc UBND tỉnh để có một bộ máy đủ mạnh thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Khuyến khích thành lập các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn tìm kiếm thông tin thị trường, đối tác kinh doanh, dịch vụ kế toán, tài chính, tư vấn pháp luật và dịch vụ liên quan đến công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tham luận về:”Kết quả phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trọng tâm là các dự án trọng điểm mang tính kết nối vùng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và những giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025”, Đồng chí Vũ Xuân Thành - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Trong 5 năm qua, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song Ngành Giao thông vận tải tham mưu cho tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đạt mục tiêu mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX đề ra; Phân tích nguyên nhân kết quả đạt được; đề xuất 7 nhóm nhiệm vụ. giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung xây dựng, bổ sung các quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch về lĩnh vực giao thông vận tải. Chủ động phối hợp với các sở ban, ngành, địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tham mưu cho tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng; cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp IV, đường xã đạt tiêu chuẩn cấp V, đường thôn xóm đạt tiêu chuẩn cấp A, cấp B giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tạo môi trường làm việc và cơ hội phát triển để khuyến khích cán bộ, công nhân viên chức yên tâm công tác, tích cực cống hiến; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiết kiệm nguồn vốn.

Tham luận về:” Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò chủ động của Ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát”, Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy đề xuất 5 giải pháp chủ yếu. Theo đó, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát chuyên đề. Tập trung đi sâu kiểm tra, giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm như: đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, chính sách xã hội, công tác cán bộ. Tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với các ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, dấu hiệu vi phạm, đơn thư khiếu nại tố cáo của tổ chức Đảng và đảng viên để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề nảy sinh, góp phần ổn định tình hình. Kiện toàn, củng cố bộ máy Uỷ ban kiểm tra cơ sở và cơ quan Ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách có chất lượng, số lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tinh thông nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng.

 Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...