Tiền Hải tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 5, 06/01/2022 | 00:00:00
409 lượt xem

Chủ động rà soát, đánh giá và nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được huyện Tiền Hải tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2022.

Huyện Tiền Hải chủ động rà soát, đánh giá và nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới xây dựng nông thôn mới

Huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp với các xã chủ động rà soát, kiểm tra, đối chiếu, xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí, tiểu mục theo quy định mới, đồng thời tiếp tục duy trì sự bền vững của các tiêu chí đã đạt được. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tiền Hải và xã Đông Minh trên cơ sở bám sát vào quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình và các tiêu chí của huyện nông thôn mới. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và ban hành kế hoạch huy động và ưu tiên các nguồn lực để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của tỉnh. 

Huyện Tiền Hải tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tiền Hải trên cơ sở bám sát vào quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình và các tiêu chí của huyện nông thôn mới

Huyện thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

  Hữu Phước

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...