Quản lý quy hoạch để định hướng phát triển không gian nông thôn

Thứ 6, 17.09.2021 | 00:00:00
474 lượt xem

Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới để quản lý và thực hiện các quy hoạch, coi đó là những định hướng trong phát triển không gian nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là các giải pháp đang được Quỳnh Phụ tập trung thực hiện.

Về phát triển không gian nông thôn huyện Quỳnh Phụ định hướng: phát triển không gian các khu dân cư nông thôn phải tuân thủ nghiêm các quy hoạch chung về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển các tổ chức hành chính mới và định hướng phát triển không gian tổng thể của huyện. 

Các địa phương tiếp tục giữ nguyên vị trí hiện tại, nâng cấp, cải tạo các công trình hành chính cấp huyện, cấp xã. Xây dựng và phát triển hệ thống các công trình văn hóa hiện đại gắn với đô thị và các khu dân cư. Gắn quy hoạch không gian với quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. 

Trên cơ sở đó, các địa phương đồng thời từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở, đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường, gắn thương mại, dịch vụ với phát triển nông nghiệp. Quy hoạch và phát triển các mô hình nông nghiệp - công nghệ cao, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, quỹ đất để làm động lực cho sự phát triển chung./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...