Nâng cao chất lượng công tác thanh tra Nhà nước

Thứ 6, 15.01.2021 | 14:47:54
207 lượt xem

"Toàn ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm tốt công tác tham mưu thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác thanh tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh". Đây là chỉ đạo của đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thanh tra năm 2021 do Thanh tra tỉnh tổ chức vào chiều 15/01/2021.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần phải thực hiện nghiêm các quy định về giám sát hoạt động của đoàn Thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát. Lựa chọn thanh tra công vụ, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp. 

Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Chủ động rà soát, tham mưu xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước. Xây dựng tổ chức, đơn vị thanh tra ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...