Thành lập Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 20.08.2020 | 10:30:52
441 lượt xem

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ký ban hành Quyết định về việc tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, đồng thời ký Quyết định thành lập thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Trụ sở UBND tỉnh Thái Bình

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan thuộc UBND tỉnh Thái Bình gồm 13 đơn vị trực thuộc, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về chương trình, kế hoạch công tác. Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, là đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh, giúp Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền. 

Cán bộ nhân viên Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình

Văn phòng có nhiệm vụ phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, rà soát phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ./.

 Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...