Đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư hạ tầng vào các khu, cụm công nghiệp

Thứ 5, 06.08.2020 | 17:03:30
129 lượt xem

Đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư hạ tầng vào các khu, cụm công nghiệp nhưng phải hoàn thiện đồng bộ các dự án khu xử lý rác và nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp. Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thu hút đầu tư hạ tầng vào các khu, cụm nghiệp được tổ chức chiều nay (06/8).

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thu hút đầu tư hạ tầng vào các khu, cụm nghiệp

Hiện nay 7/7 khu công nghiệp của tỉnh đã có nhà đầu tư hạ tầng, trong đó 3 khu công nghiệp đã đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung và 3 khu công nghiệp đang triển khai đầu tư xây dựng, khu công nghiệp Thaco Thái Bình chuẩn bị khởi công. Trong tổng số 46 cụm công nghiệp thì có 8 cụm công nghiệp đang đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung, 22 cụm công nghiệp có nhà đầu tư hạ tầng và 16 cụm công nghiệp do huyện, thành phố làm chủ đầu tư chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Việc thu hút đầu tư hạ tầng gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất, nhà đầu tư hạ tầng thiếu kinh nghiệm, khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quan điểm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Phải đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các khu xử lý nước và rác thải tập trung trong quá trình thu hút đầu tư.

 Đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư trước ngày 01/01/2020 phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh thì cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư. Các dự án đề xuất sau ngày 01/01/2020 thì phải nghiên cứu vận dụng trên cơ sở Kết luận 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình của mình các Sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...