Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện

Thứ 6, 15.05.2020 | 10:11:10
304 lượt xem

Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện, tuân thủ pháp luật, có ý thức cộng đồng là một trong những phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025 Đại hội đại biểu Sở văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình lần thứ III đề ra. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội đại biểu Sở văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025

Chủ đề của đại hội đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình phát triển vững mạnh.

Trong số 9 mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025, ngành Văn hóa đã gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đó là tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 80% trở lên, tỷ lệ phường thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 80%. Để thực hiện được những mục tiêu này là 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao du lịch và gia đình. Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng các cơ chế chính sách phát triển văn hóa thể thao du lịch và gia đình của tỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...