Tôn vinh 105 trí thức tiêu biểu

Thứ 6, 30/09/2022 | 00:00:00
338 lượt xem

“Quan tâm, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số” là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình năm 2022 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tổ chức vào sáng 30/9.

Hội nghị đại biểu tri thức tỉnh Thái Bình năm 2022

Năm vừa qua, Thái Bình có 105 tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị. Đội ngũ trí thức này đã phát huy được sức mạnh của tập thể, chủ động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Các đại biểu tiêu biểu được tôn vinh tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp hội và các Hội thành viên cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 27 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tăng cường tuyên truyền, vận động tập hợp đội ngũ trí thức tham gia các phong trào thi đua, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Đồng chí mong muốn đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, có những sáng kiến, giải pháp mới áp dụng vào thực tiễn, đưa tỉnh nhà đạt các mục tiêu tăng trưởng theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

                                                                             Vũ Hương 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...