Sửa đổi bổ sung một số điều về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thứ 3, 26.05.2020 | 17:33:17
353 lượt xem

Chiều ngày 26/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 08 năm 2014 của UBND tỉnh, việc hỗ trợ khác cho các hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi từ 1.093m2 trở lên tại các xã trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo và hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 08 năm 2014 của UBND tỉnh. Bản dự thảo Quyết định gồm 3 điều đã được các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp tham gia ý kiến. 

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh đã biểu quyết bằng phiếu, thống nhất ban hành Quyết định này, trong đó quy định một số nội dung cụ thể về trách nhiệm của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được quy định trong Luật đất đai.

 Liên quan đến việc hỗ trợ khác cho các hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi từ 1.093m2 trở lên tại các xã trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất với đề xuất của Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Bình về mức hỗ trợ. Giao UBND thành phố Thái Bình chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về đối tượng được hỗ trợ khác và các vấn đề phát sinh, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...