Quốc hội xem xét Luật điện ảnh (sửa đổi) và Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Thứ 7, 23.10.2021 | 00:00:00
309 lượt xem

Sáng 23/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục nghe và thảo luận về dự án Luật điện ảnh và dự án Luật thi đua, khen thưởng. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh Thái Bình.

Các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật điện ảnh (sửa đổi). Luật điện ảnh được Quốc hội khóa 11 thông qua năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh được Quốc hội khóa XII thông qua năm 2009. Sau nhiều năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam, Luật điện ảnh bộc lộ những thiếu sót, bất cập như: Một số quy định của Luật điện ảnh không còn phù hợp hoặc đã bị bãi bỏ hoặc được quy định tại luật chuyên ngành khác và không thể hiện được đặc thù của điện ảnh. 

Vì vậy, dự án Luật điện ảnh (sửa đổi) nhằm khắc phục những bất cập của Luật điện ảnh hiện hành như: Bổ sung một số vấn đề mới phát sinh vào Luật điện ảnh. Bảo đảm phù hợp với các luật hiện hành của Việt Nam và cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong hoạt động điện ảnh hiện nay.

Các đại biểu cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật thi đua, khen thưởng. Dự án luật này hiện bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn. Nhất là thể chế đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở các tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về 2 dự án luật quan trọng này.

                                      Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...