Người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền ngại tiếp xúc, đối thoại với dân

Thứ 2, 20.04.2020 | 17:53:38
1,083 lượt xem

Một trong những hạn chế, yếu kém mà dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã chỉ ra, đó là người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền ngại tiếp xúc, ngại đối thoại với dân. Một số địa phương, đơn vị giải quyết đơn thư chưa kịp thời và đúng quy định.

Ông Trần Quang Triển, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng:

Nguyên nhân thứ nhất là một số đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền chưa làm hết trách nhiệm trong việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân và đối thoại với dân. Thứ hai là sự phối hợp giữa một số sở, ngành với các địa phương đơn vị trong việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư chưa tốt. Thứ ba trình độ năng lực của một số cán bộ công chức trong việc tiếp dân và giải quyết đơn thư còn chưa xứng với yêu cầu nhiệm vụ để có thể tham mưu cho lãnh đạo giải quyết. Một số người đứng đầu cấp ủy chính quyền ở cơ sở thì trình độ và năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cũng như việc nắm bắt một số vấn đề có lúc có việc cũng chưa được kịp thời.

Ông Lại Văn Hoàn, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải: 

  Theo tôi những địa phương mà không thực hiện nghiêm việc này là ý thức, thái độ trách nhiệm. Vì vậy đối với việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và đối thoại với người dân là việc làm hết sức cần thiết. Và đề nghị là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở là phải tăng cường nhiệm vụ này, trước hết là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh cũng như của huyện trong lĩnh vực này. Thứ hai là với phương châm việc ở đâu thì cấp ủy chính quyền ở đó phải tập trung ở đó, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Rất nhiều việc, người dân có những kiến nghị, thắc mắc, nếu như người đứng đầu cấp ủy chính quyền tổ chức đối thoại, giải thích cho người dân ngay từ ban đầu thì có thể không để thành đơn thư khiếu nại hay là tố cáo. Với việc mà đơn thư khiếu nại tố cáo thì phải tập trung giải quyết theo đúng thẩm quyền, không được né tránh đùn đẩy lên cấp trên. Việc ở đâu thì cấp ủy chính quyền ở đó phải giải quyết và ổn định tình hình ở địa phương.

Cao Biền thực hiện

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...