Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo văn kiện

Thứ 6, 17.04.2020 | 19:03:52
1,357 lượt xem

Trên 20 ý kiến tâm huyết của thành viên hội đồng tư vấn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, ủy viên UBMTTQ VN tỉnh và đại diện các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã tham gia góp ý xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nhiều ý kiến tâm huyết cả về mặt kết cấu, nội dung, bố cục lẫn cách trình bày của dự thảo và đều có chung nhận định dự thảo bảo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đã được Ban soạn thảo văn kiện chuẩn bị công phu, chu đáo và rất cụ thể. Phần đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua đã tổng kết khá toàn diện trên tất cả các mặt, lĩnh vực. Đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và việc triển thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tổng kết và rút ra những bài học kinh nghiệm hết sức có ý nghĩa cho sự phát triển chung của tỉnh thời gian tới.

Trong phần phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Các ý kiến rất tâm huyết với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá đã được đề cập trong dự thảo báo cáo. Tuy nhiên các ý kiến cũng cho rằng cần phải bổ sung thêm một số nội dung về công tác xây dựng đảng, định hướng phát triển khu kinh tế, phát triển giáo dục đào tạo và các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường ở nông thôn./.

    Hữu Phước

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...