Thành ủy Thái Bình: Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ năm, 18/05/2017 | 09:52

Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đình An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

100% tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị với chủ đề sát hợp, thiết thực. Xác định rõ trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ Thành phố đến cơ sở.

Các cấp ủy đảng chủ động tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05. Qua kiểm tra, giám sát giúp các cơ quan, đơn vị và cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, đồng chí Bí thư Thành uỷ chỉ đạo: Bám sát chủ đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, tôn vinh tập thể và cá nhân tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng.

CTV Vân Huyền