Hợp lòng dân

Thứ hai, 25/04/2016 | 09:17

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2016/NĐ-CP chính thức bãi bỏ việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô. Bắt đầu từ ngày 5/6/2016 (thời điểm Nghị định 28 có hiệu lực pháp luật), tất cả các địa phương sẽ phải đồng loạt ngừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô các loại.

Việc ban hành Nghị định 28 của Chính phủ là phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương hiện nay, xu thế phát triển tất yếu của xã hội và điều quan trọng là hợp với lòng dân, được dư luận ủng hộ.

Cụ thể, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định: Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là mô tô) sau khi đã trừ đi phần nộp vào ngân sách địa phương để UBND cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, tại Khoản 2, Khoản 4, Điều 1, Nghị định 56, Chỉnh phủ quy định: Phí sử dụng đường bộ thu được đối với mô tô được nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nông thôn mới và bổ sung vào quỹ địa phương. Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương trong từng thời kỳ, HĐND cấp tỉnh quyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ phân chia nguồn phí thu được đối với mô tô... đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Song, tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 28, Chính phủ đã bãi bỏ quy định thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô các loại, để các địa phương xây dựng nông thôn mới. Tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định 28 chỉ còn giữ lại Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị định 56, bỏ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của nghị định này quy định thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô các loại. Đồng thời, tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 28, Chính phủ quy định: Bãi bỏ Khoản 2, Khoản 4, Điều 1, Nghị định 56/2014/NĐ-CP.

Để đảm bảo tính nhất quán giữa các nghị định đã ban hành, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một cách đồng bộ, thống nhất pháp luật, tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định 28 của Chính phủ cũng quy định: Bãi bỏ Khoản 2, Điều 12 của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ. Tức là bãi bỏ việc giao cho UBND cấp tỉnh ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trong khung mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô do Bộ Tài chính ban hành...

Như vậy là sau khi một vài địa phương tự cân đối được thu ngân sách đã bãi bỏ việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy, cùng với đó là ý kiến phản biện của dư luận, Bộ Giao thông - Vận tải đã tiếp thu và trình đề xuất để Chính phủ ban hành Nghị định 28 bãi bỏ việc thu phí đối với xe mô tô các loại. Việc tiếp thu ý kiến phản biện của dư luận một cách tích cực như vậy thể hiện việc đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm của các cơ quan quản lý nhà nước.   

Báo Đại đoàn kết