TP.HCM tăng cường bảo tồn di sản kiến trúc

Thứ 2, 25.11.2019 | 15:06:12
113 lượt xem

Bảo tồn các di sản và phát huy giá trị văn hóa của di sản trong phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực tham gia vào công tác bảo tồn, là mục tiêu TP.HCM đặt ra trong việc xây dựng Quy chế bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố.

TP.HCM tăng cường bảo tồn di sản kiến trúc

Thành phố giao Sở Văn hóa – thể thao tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm di tích. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tập trung tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ di tích.

Đình Khánh Hội - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố 

Trên địa bàn TP.HCM hiện có 172 di tích đã có quyết định xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 56 di tích quốc gia… chưa kể nhiều di sản kiến trúc có giá trị là các công trình, biệt thự cổ chưa được xếp hạng di tích. Nhiều di tích đã xuống cấp do kinh phí duy tu, bảo dưỡng còn hạn hẹp; nhiều di tích đã không giữ được.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa