Chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Thứ 5, 01.08.2019 | 10:37:56
335 lượt xem

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng 1/8/1930 – 1/8/2019, sáng 1-8, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đến chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình.

Những năm gần đây, công tác tuyên giáo Thái Bình tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình nói riêng và Ngành Tuyên giáo trong tỉnh nói chung từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển lực lượng và ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong trong tham mưu giúp cấp ủy các cấp thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đồng thời triển khai đồng bộ các công việc mang tính thường xuyên và các nội dung công tác khác, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng chính trị, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua đó cùng với toàn Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh./.

Cao Biền 

  • Từ khóa