Tổng kết lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới

Thứ 6, 26.07.2019 | 17:39:51
570 lượt xem

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổng kết lớp bồi dưỡng chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2019.

Diễn ra từ ngày 23-25/07, hơn 100 học viên đến từ 27 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh được học tập, nghiên cứu, thảo luận và trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi của 10 chuyên đề như chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam...

Kết thúc lớp học, có 36,5% học viên đạt loại giỏi, khá đạt 58%, trung bình đạt 4,5%.

Tố Uyên

  • Từ khóa