Học tập quán triệt Nghị quyết số 33, 35 của Bộ Chính trị

Thứ 4, 05.12.2018 | 14:48:18
650 lượt xem

Sáng 5-12, BTV Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 33, 35 của Bộ Chính trị. Tới dự có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 33 về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia và Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là 2 Nghị quyết rất quan trọng được Bộ Chính trị ban hành nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Vì vậy, việc học tập quán triệt các Nghị quyết là rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đến sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Đồng chí yêu cầu: các đại biểu tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản cốt lõi của các nghị quyết. Trên cơ sở nội dung, văn bản được quán triệt tại Hội nghị, các cấp ủy, địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các Nghị quyết ở đơn vị mình đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả.

Sau phát biểu khai mạc, các đại biểu được PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh đến bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu cũng được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung chính tại Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Trong đó nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia. Xây dựng biên giới Quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia. Góp phần phát triển KT – XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.

Trên cơ sở nội dung 2 Nghị quyết được truyền đạt, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết số 33 và 35 của Bộ Chính trị, để BTV Tỉnh ủy hoàn chỉnh, sớm ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết trên.

                                                                                                                                                                                                        Phạm Ngọc

  • Từ khóa