Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020

Thứ 4, 22.10.2014 | 17:19:52
877 lượt xem

Chiều ngày 22/10, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020.

Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 gồm 3 phần chính: Thực trạng phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Thái Bình; định hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020; các giải pháp đảm bảo phát triển bền vững kinh tế -xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Nhìn chung, các đại biểu cơ bản đồng tình với cách thức đặt vấn đề, bố cục của Dự thảo quy hoạch; thống nhất với các định hướng tổng quát của quy hoạch.

 Đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh -  Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:  Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Do vậy, sau Hội nghị này, các Sở, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo quy hoạch. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến, phối hợp chặt chẽ với Viện Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo báo cáo quy hoạch, đảm bảo bám sát đặc thù của Thái Bình, tạo sự bứt phá tăng trưởng kinh tế. Nội dung tập trung vào đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ nền hành chính; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; chú trọng xây dựng các cơ chế chính sách, thú hút mọi nguồn lực để phát triển; xây dựng đồng bộ  hệ thống kết cấu hạ tầng; thực hiện tái cơ cấu các ngành kinh tế và đầu tư công; thu hút đầu tư để phát triển; đào tạo nguồn nhân lực và phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

   Duy Huy

 

  • Từ khóa