Xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh

Thứ 5, 29.08.2019 | 15:14:24
134 lượt xem

“Xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, từng bước trở thành khu vực động lực, trọng điểm phát triển kinh tế của vùng Nam đồng bằng sông Hồng” - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới được đề xuất tại cuộc họp Tiểu ban tổng kết công tác kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra sáng 29-8.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Sau khi tổ giúp việc tổng hợp ý kiến đóng góp các thành viên Tiểu ban tổng kết công tác kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, một số nội dung đã được điều chỉnh cho phù hợp. 

Về dự kiến chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 – 2025, tăng trưởng kinh tế GRDP giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến từ 10,5% trở lên. Có đánh giá chi tiết kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và ba đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế. Bổ sung thêm một số nội dung về 5 bài học kinh nghiệm, đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn tới, trong đó sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, từng bước trở thành khu vực động lực, trọng điểm phát triển kinh tế của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với tên gọi và bố cục tình hình đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Về hệ thống chỉ tiêu, sẽ bỏ 10 chỉ tiêu, giữ lại chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất. Đề xuất bổ sung 12 chỉ tiêu thay vì 13 chỉ tiêu như dự thảo. Về những chỉ tiêu không đạt, cần bổ sung làm rõ nguyên nhân. Về 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế cần viết gọn súc tích. Bài học kinh nghiệm nên bổ sung ý tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. 

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề xuất 6 nhiệm vụ, trong đó sản xuất nông nghiệp trước tiên cần nhấn mạnh phải có sản phẩm chủ lực của Thái Bình. Ngoài ra sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại, cải tạo bộ mặt nông thôn gắn với nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Cao Biền

  • Từ khóa