Giám sát công tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo

Thứ 4, 13.03.2019 | 17:09:47
136 lượt xem

Sáng ngày 13/3, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Thái Bình giám sát công tác thực hiện Nghị quyết 09 Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2018.

Đến hết năm 2018, các huyện đã triển khai rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện tham gia dự án. Đến nay, các huyện đã phê duyệt 7 dự án phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, 9 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ cho 432 hộ với số tiền 6,5 tỷ đồng.

Năm 2019, Sở Lao động thương binh và Xã hội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 0,5% trở lên. Đại diện Đoàn giám sát đề nghị Sở Lao động thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho 100% người nghèo, người cận nghèo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các dự án giảm nghèo như hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo, đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin đồng thời nâng cao năng lực và giám sát thực hiện chương trình.

 Vũ Hà 

  • Từ khóa