Nợ đọng xây dựng cơ bản không được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 22.12.2018 | 16:57:17
247 lượt xem

Để đảm bảo chất lượng việc thẩm định, xét, công nhận,xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị các địa phương rà soát, nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định, tuyệt đối không xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nếu nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đường giao thông được bê tông hóa. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Để phấn đấu hết năm 2019, cả nước có khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng phải đảm bảo chất lượng việc thẩm định, xét, công nhận, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. 

Theo đó, rà soát, nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với xã được xét, công nhận đạt chuẩn phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, đặc biệt chú trọng đánh giá kỹ các tiêu chí trọng tâm như tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường... Đặc biệt, tuyệt đối không xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc lấy ý kiến của người dân phải đảm bảo công khai, minh bạch, để kết quả xây dựng xã nông thôn mới đảm bảo chất lượng, thực chất, khách quan, không chạy theo thành tích, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống của người dân nông thôn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với việc xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, rà soát, nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với xã được xét, công nhận đạt chuẩn phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, đặc biệt chú trọng đánh giá kỹ các tiêu chí trọng tâm như tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường... Đặc biệt, tuyệt đối không xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc lấy ý kiến của người dân phải đảm bảo công khai, minh bạch, để kết quả xây dựng xã nông thôn mới đảm bảo chất lượng, thực chất, khách quan, không chạy theo thành tích, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống của người dân nông thôn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với việc xây dựng nông thôn mới.

Theo baotintuc.vn