Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI

Thứ hai, 30/07/2018 | 09:53

Sáng 30-7, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét, thảo luận một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở ngành liên quan dự kỳ họp.

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua chương trình làm việc của kỳ họp.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc quán triệt mục đích, nội dung, yêu cầu chương trình kỳ họp.

Dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng phân công.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, HĐND tỉnh; xét tờ trình số 02 ngày 30/7/2018 của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp Quyết nghị đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình  số 02 ngày 30/7/2018.

Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trình bày tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 để nhận nhiệm vụ khác do Ban Bí Thư Trung ương Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân công.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, xét tờ trình số 03 ngày 30/7/2018 của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp Quyết nghị đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đặng Trọng Thăng theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 03 ngày 30/7/2018.

Tiếp đó, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trình bày các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; trình bày Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy được giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận vấn đề ứng cử và bầu cử, nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tiến hành các bước, quy trình bỏ phiếu kín bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy được 100% số đại biểu HĐND tỉnh có mặt tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tờ trình của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi HĐND tỉnh quyết nghị, thông qua tờ trình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh; Trình bày tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, giới thiệu đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận vấn đề ứng cử và bầu cử, nhất trí giới thiệu đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tiến hành các bước, quy trình bỏ phiếu kín bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được 100% số đại biểu HĐND tỉnh có mặt tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền nhân dân toàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm giới thiệu và bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cũng như cử tri và nhân dân toàn tỉnh để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Cũng trong sáng nay, dưới sự điều hành của đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thông qua một số cơ chế chính sách của tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018-2019, tỉnh Thái Bình; Tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình; Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho dự án đầu tư nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, Khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu Kinh tế Thái Bình, thuộc xã Thái thượng, huyện Thái Thụy.

Đồng chí Trịnh Quang Hiệp - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI.

Dưới sự điều hành của đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại hội trường.

Nhìn chung các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung; khẳng định tính cấp thiết của các tờ trình trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển. Nhất là cơ chế chính hỗ trợ cơ chế chính sách hỗ trợ các xã, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018-2019, tỉnh Thái Bình. Trong đó đi sâu phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, làm sáng tỏ thêm kết quả đạt được; những khó khăn, bất cập trong cơ chế chính sách hiện hành của tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ  xây dựng nông thôn mới trước yêu cầu mới của Chính phủ; Đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai xây dựng đô thị mới trên địa bàn thành phố; sự bất hợp lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh để thực hiện 1 số công trình giao thông quan trọng, cấp thiết.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết, thông qua 3 Nghị quyết.

Cụ thể, HĐND tỉnh Quyết nghị đồng ý phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018-2019, tỉnh Thái Bình; Quyết nghị nhất trí điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình; Quyết nghị đồng ý bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho dự án đầu tư nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, Khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình, thuộc xã Thái thượng, huyện Thái Thụy. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết.

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch HĐND tỉnh và bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí Thư Tỉnh ủy khái quát lại những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thái Bình là một trong 3 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng; Nền kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, năm sau cao hơn năm trước; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, định hướng lớn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong đó có 1 số mục tiêu đề ra từ nhiều nhiệm kỳ trước như: Việc thành lập Khu Kinh tế Thái Bình; triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển; thu hút đầu tư công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp và phủ kín mạng lưới nước sạch nông thôn trong toàn tỉnh, tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh trong tương lai. Thu ngân sách trên địa bàn vượt xa dự toán được giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững.

Để tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Nhân dịp này, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần đoàn kết sáng tạo, đồng sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, tạo đà để Thái Bình phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong tương lai.

Duy Huy

 • 05h30Giới thiệu chương trình
 • 05h35văn bản chính sách
 • 05h40Văn hóa toàn cảnh
 • 05h50Nhịp cầu y tế - Điều trị thoái hóa khớp vai
 • 06h00Bản tin sáng
 • 06h15Bản tin Thế giới
 • 06h25Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tâp 26
 • 06h35Thiên nhiên việt nam - An Hải sa bàn mê trận của đá và núi
 • 07h05Khám phá thế giới - Bản năng tự nhiên của các loài vật nuôi - phần 2
 • 07h35Khúc hát quê hương
 • 08h00Phim truyện - Những ngã rẽ vào đời- tập 31
 • 08h50Hiểm họa quanh ta - Số 23: Hiểm họa từ ống thoát nước hố ga
 • 09h15Phim truyện - Bên nhau trọn đời - Tập 4
 • 10h05Dạy hát chèo trên truyền hình - Điệu : Cấm giá
 • 10h50Ký sự đất và người Tiền Hải
 • 11h00Bản tin trong nước
 • 11h15Nhịp cầu y tế
 • 11h20Bản tin Thế giới
 • 11h30Thời sự Thái Bình
 • 11h45Phim truyện - Cơn lốc hận thù- tập 24
 • 12h40Ký sự đất và người Tiền Hải
 • 13h05Khúc hát quê hương
 • 13h30Khám phá thế giới - Bản năng tự nhiên của các loài vật nuôi - phần 2
 • 14h00Thiên nhiên việt nam - An Hải sa bàn mê trận của đá và núi
 • 14h30Hiểm họa quanh ta - Số 23: Hiểm họa từ ống thoát nước hố ga
 • 15h00Bản tin trong nước
 • 15h10Phim truyện - Sự hoán đổi nghiệt ngã - tập 41 &42
 • 16h45Dân ca nhạc cổ
 • 17h15Nhịp cầu y tế
 • 17h30Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tâp 26
 • 17h45Phim truyện - Bóng tối hận thù- tập 36
 • 18h45Tin tức trong nước&thế giới
 • 19h00Chuyển tiếp Thời sự VTV
 • 19h45Thời sự Thái Bình
 • 20h15Nhịp cầu nhà nông
 • 20h25Phim truyện - Bên nhau trọn đời - Tập 5
 • 21h10Nhịp cầu y tế - Cà gai leo chữa rắn cắn
 • 21h20Phim truyện - Bên nhau trọn đời - Tập 6
 • 22h00Ca nhạc
 • 22h30Bản tin cuối ngày
 • 22h45Bản tin Thế giới
 • 23h00Phim truyện - Đặc vụ ở Ma Cao - tập 15
 • 05h30Giới thiệu chương trình
 • 05h32Văn bản chính sách
 • 05h35Văn hóa toàn cảnh
 • 05h50Nhịp cầu y tế - Dự phòng và điều trị bệnh hen suyễn
 • 06h00Bản tin sáng
 • 06h10Bản tin thế giới
 • 06h20Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 27
 • 06h35Khám phá thế giới - Câu chuyện sinh tồn - phần 5
 • 07h00Hồ sơ mật
 • 07h30Phụ nữ Việt - Sau hôn nhân người ta sống với nhau vì tình yêu hay trách nhiệm
 • 08h00Phim truyện - Hãy nói về tinh yêu - tập 1
 • 08h50Phiêu lưu cùng ẩm thực - Ẩm thực Trung Hoa
 • 09h15Phim truyện - Bên nhau trọn đời- tập 5&6
 • 10h50Nhịp cầu nhà nông
 • 11h00Bản tin trong nước
 • 11h10Nhịp cầu y tế
 • 11h20Bản tin thế giới
 • 11h30Thời sự Thái Bình
 • 11h45Phim truyện - Cơn lốc hận thù - tập 25
 • 12h40Nhịp cầu nhà nông
 • 12h50Sống yêu thương - Ánh sáng đôi tay
 • 13h30Phiêu lưu cùng ẩm thực - Ẩm thực Trung Hoa
 • 13h50Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu - Chầu Cậu bé
 • 14h10Khám phá thế giới - Câu chuyện sinh tồn - phần 5
 • 14h40Ca nhạc
 • 15h00Bản tin trong nước
 • 15h10Phim truyện - Sự hoán đổi nghiệt ngã- tập 43&44
 • 16h50Dạy hát chèo trên truyền hình - Điệu: Cấm giá
 • 17h30Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 27
 • 17h45Phim truyện - Bóng tối hận thù- tập 37
 • 18h45Tin tức trong nước&thế giới
 • 19h00Chuyển tiếp thời sự VTV
 • 19h45Thời sự Thái Bình
 • 20h15Chuyên mục bảo hiểm
 • 20h25Phim truyện - Bên nhau trọn đời- tập 7
 • 21h15Nhịp cầu y tế
 • 21h25Phim truyện - Bên nhau trọn đời- tập 8
 • 22h30Bản tin cuối ngày
 • 22h45Bản tin thế giới
 • 22h50Phim truyện - Đặc vụ ở Ma Cao - tập 16
 • 05h30Giới thiệu chương trình
 • 05h32Văn bản chính sách
 • 05h40Văn hóa toàn cảnh
 • 05h50Nhịp cầu y tế - Điều trị thoái hóa khớp háng
 • 06h00Bản tin sáng
 • 06h15Bản tin thế giới
 • 06h25Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 28
 • 06h40Khám phá thế giới - Những ông bố bà mẹ tuyệt vời trong tự nhiên - phần 3
 • 07h00Sống yêu thương - Ánh sáng đôi tay
 • 07h30Ca nhạc
 • 08h00Phim truyện - Hãy nói về tình yêu - Tập 7
 • 08h50Hồ sơ văn hóa
 • 09h15Phim truyện - Bên nhau trọn đời- Tập 7&8
 • 10h45Chuyên mục bảo hiểm
 • 11h00Bản tin trong nước
 • 11h20Bản tin thế giới
 • 11h30Thời sự Thái Bình
 • 11h45Phim truyện - Cơn lốc hận thù - tập 26
 • 12h35Chuyên mục bảo hiểm
 • 12h55Văn hóa toàn cảnh
 • 13h10Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu - Chầu cô bé suối Ngang
 • 13h40Khám phá thế giới - Những ông bố bà mẹ tuyệt vời trong tự nhiên - phần 3
 • 14h10Thiên nhiên Việt Nam - Thăm Phây giữa miền nước lửa
 • 14h30Phóng sự - Đừng làm đất dữ
 • 15h00Bản tin trong nước
 • 15h10Phim truyện - Sự hoán đổi nghiệt ngã - tập 45&46
 • 16h45Chuyển động Vpop
 • 17h20Nhịp cầu y tế
 • 17h30Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 28
 • 17h45Phim truyện - Bóng tối hận thù - tập 38
 • 18h45Tin tức trong nước&thế giới
 • 19h00Chuyển tiếp Thời sự VTV
 • 19h45Thời sự Thái Bình
 • 20h15Phóng sự - Những thăng trầm của gốm sứ mỹ nghệ Tiền Hải
 • 20h25Phim truyện - Bên nhau trọn đời- Tập 9
 • 21h15Nhịp cầu y tế
 • 21h20Phim truyện - Bên nhau trọn đời- Tập 10
 • 22h15Phụ nữ Việt - Ngày xưa và ngày nay
 • 22h30Bản tin cuối ngày
 • 22h45Bản tin thế giới
 • 23h05Phim truyện - Đặc vụ ở Ma Cao - tập 17
 • 05h30Giới thiệu chương trình
 • 05h35Văn bản chính sách
 • 05h40văn hóa toàn cảnh
 • 05h50Nhịp cầu y tế - Dự phòng và điều trị U nang dây thanh
 • 06h00Bản tin sáng
 • 06h15Bản tin thế giới
 • 06h25Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 29
 • 06h35Khám phá thế giới - Chiến thuật săn mồi - Phần 13
 • 07h05Thiên nhiên nổi giận - Số 9: Vành đai núi lửa Thái Bình Dương bùng nổ
 • 07h35Khúc hát quê hương
 • 08h00Phim truyện - Hãy nói về tình yêu - Tập 3
 • 08h50Hộp thư truyền hình
 • 09h00Phụ nữ Việt - Ngày xưa và ngày nay
 • 09h10Phim truyện - Bên nhau trọn đời - Tập 9&10
 • 10h45Những vấn đề xã hội
 • 10h50Khu vườn cổ tích - Chuột con cứu hổ
 • 11h00Bản tin trong nước
 • 11h10Nhịp cầu y tế
 • 11h20Bản tin thế giới
 • 11h30Thời sự Thái Bình
 • 11h45Phim truyện - Cơn lốc hận thù- tập 27
 • 12h35Hộp thư truyền hình
 • 13h00Khúc hát quê hương
 • 13h10Phụ nữ Việt - Ngày xưa và ngày nay
 • 13h50Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu - Chầu ông Hoàng Mười
 • 14h10Thiên nhiên nổi giận - Số 9: Vành đai núi lửa Thái Bình Dương bùng nổ
 • 14h35Khám phá thế giới - Chiến thuật săn mồi - Phần 13
 • 15h00Bản tin trong nước
 • 15h10Phim truyện - Sự hoán đổi nghiệt ngã - tập 47&48
 • 16h40Dạy hát chèo trên truyền hình - Điệu: Hề Bát môn
 • 17h15Văn hóa toàn cảnh
 • 17h30Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 29
 • 17h45Phim truyện - Bóng tối hận thù - tập 39
 • 18h45Tin tức trong nước&thế giới
 • 19h00Chuyển tiếp Thời sự VTV
 • 19h45Thời sự Thái Bình
 • 20h00Chuyên mục văn hóa
 • 20h15Nông thôn mới
 • 20h30Phim truyện - Bên nhau trọn đời - Tập 11
 • 21h10Nhịp cầu y tế - Cây ô rô cạn giúp cầm máu hiệu quả
 • 21h20Phim truyện - Bên nhau trọn đời - Tập 11
 • 22h30Bản tin cuối ngày
 • 22h45Bản tin thế giới
 • 22h55Ca nhạc theo yêu cầu
 • 23h25Phong & thủy
 • 05h00Bản tin sáng
 • 05h25Khoa học công nghệ - Trồng cam Vietgap cho thu nhập cao
 • 05h35Sống trẻ - Kết nối những trái tim thiện nguyện
 • 05h45Biển đảo Việt Nam
 • 06h00Chuyển tiếp VOV
 • 06h30Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 06h40Chuyên mục Sống khỏe - Thuốc an thần với sức khỏe
 • 06h50Mẹo vặt gia đình - Chế độ ăn uống phòng bệnh mùa mưa lũ -phần 1
 • 07h00Chuyển động Vpop
 • 07h25Nông thôn mới
 • 07h35Ca nhạc tổng hợp
 • 08h00Bản tin thế giới
 • 08h10Bản tin thể thao
 • 08h20Nhịp sống thường ngày - Giá trị của vật chất
 • 08h30Thơ trong cuộc sống
 • 09h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 11h00Bản tin trưa
 • 11h20Khoa học công nghệ - Trồng cam Vietgap cho thu nhập cao
 • 11h30Sống trẻ - Kết nối những trái tim thiện nguyện
 • 11h40Điểm báo
 • 11h45Nhịp sống thường ngày - Kiểm soát cái miệng là mỹ đức
 • 11h50Chuyên mục Sống khỏe - Thuốc an thần với sức khỏe
 • 12h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 12h55Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 13h05Biển đảo Việt Nam
 • 13h15Chuyên mục Sống khỏe
 • 13h25Học Bác mỗi ngày - Tài ứng khẩu của Bác - phần 2
 • 13h30Dân ca các dân tộc Việt Nam - Dân ca các dân tộc Việt Nam
 • 14h00Văn bản chính sách
 • 14h20Một thoáng quê hương
 • 14h30Ca khúc Việt Nam mang âm hưởng dân gian
 • 15h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 17h00Bản tin chiều
 • 17h25Câu chuyện quanh bàn biên tập - Người thương binh tâm huyết làm việc nghĩa
 • 17h35Ca nhạc tổng hợp
 • 18h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 19h00Bản tin thế giới
 • 19h10Bản tin thể thao
 • 19h15Văn nghệ - Đọc truyện & ca nhạc thiếu nhi
 • 19h40Có thể bạn chưa biết - Trách nhiệm của chính quyền địa phương về phát triển biển đảo
 • 19h45Những vấn đề xã hội - Nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh về mắt
 • 20h00Chuyên mục Sống khỏe - Thuốc an thần với sức khỏe
 • 20h30Văn nghệ - Hát chèo chuyên nghiệp
 • 21h00Bản tin đêm
 • 21h15Có thể bạn chưa biết - Trách nhiệm của chính quyền địa phương về phát triển biển đảo
 • 21h20Câu chuyện quanh bàn biên tập - Người thương binh tâm huyết làm việc nghĩa
 • 21h30Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 22h00Mẹo vặt gia đình - Chế độ ăn uống phòng bệnh mùa mưa lũ -phần 2
 • 22h15Đọc truyện đêm khuya - Người trăm năm cũ- phần 36
 • 22h45Những ca khúc còn mãi với thời gian
 • 23h00Điểm tin
 • 05h00Bản tin sáng
 • 05h25Kinh tế hợp tác xã - Quỹ TDND Bình Minh giúp nông dân phát triển kinh tế
 • 05h35Chuyện nhà nông - Mô hình nuôi con đặc sản
 • 05h45Biển đảo Việt Nam
 • 06h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 06h30Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 06h40Sống khỏe mỗi ngày
 • 06h50Mẹo vặt gia đình - Trứng gà và các nguy cơ bất lợi cho sức khỏe
 • 07h00Văn nghệ - Hát chèo chuyên nghiệp
 • 07h25Những vấn đề xã hội
 • 07h35Ca nhạc tổng hợp
 • 08h00Bản tin thế giới
 • 08h15Bản tin thể thao
 • 08h20Nhịp sống thường ngày - Giá trị của đạo đức
 • 08h30Văn nghệ - Khắp nơi đàn hát dân ca
 • 09h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 11h00Bản tin trưa
 • 11h20Kinh tế hợp tác xã - Quỹ TDND Bình Minh giúp nông dân phát triển kinh tế
 • 11h30Chuyện nhà nông - Mô hình nuôi con đặc sản
 • 11h40Điểm báo
 • 11h45Nhịp sống thường ngày - Chuẩn bị vào đại học
 • 11h50Sống khỏe mỗi ngày
 • 12h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 12h50Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 13h05Biển đảo Việt Nam
 • 13h15Sống khỏe mỗi ngày - Tìm hiểu về tai biến mạch máu não
 • 13h30Văn nghệ - Khắp nơi đàn hát dân ca
 • 14h00Văn bản chính sách
 • 14h10Khoảnh khắc sự kiện
 • 14h30Thơ trong cuộc sống
 • 15h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 17h00Bản tin chiều
 • 17h20Vấn đề hôm nay - Điểm mới NĐ 17 về phát triển thủy sản
 • 17h30Điểm hẹn âm nhạc
 • 18h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 19h00Bản tin thế giới
 • 19h10Bản tin thể thao
 • 19h15Bài ca lao động
 • 19h40Có thể bạn chưa biết - NQ 56 Quốc hội tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước
 • 19h45Văn hóa cuộc sống - Người truyền âm nhạc dân tộc đến thế hệ trẻ
 • 20h00Sống khỏe mỗi ngày
 • 20h10Học Bác mỗi ngày - Tài ứng khẩu của Bác - phần 2
 • 20h20Nhịp sống thường ngày
 • 20h30Ca nhạc tổng hợp
 • 21h00Bản tin thời sự đêm
 • 21h15Có thể bạn chưa biết - NQ 56 Quốc hội tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước
 • 21h20Vấn đề hôm nay - Điểm mới NĐ 17 về phát triển thủy sản
 • 21h30Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 22h00Mẹo vặt gia đình - Ăn những thực phẩm nào sẽ khiến cho nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn
 • 22h05Biển đảo Việt Nam
 • 22h15Đọc truyện đêm khuya - Người trăm năm cũ - phần 37
 • 22h50Bài ca còn mãi với thời gian
 • 05h00Bản tin sáng
 • 05h25Cải cách hành chính - CCHC ở ngành xây dựng
 • 05h35Tạp chí phụ nữ - Phụ nữ thành phố Thái Bình thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm
 • 05h45Biển đảo Việt Nam
 • 06h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 06h30Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 06h40Sống khỏe mỗi ngày - Chè dung hỗ trợ điều trị đau dạ dày
 • 06h50Mẹo vặt gia đình - Cách loại bỏ mùi và chất độc hại trong quần áo mới
 • 07h00Chuyển động Vpop
 • 07h25Khoa học công nghệ
 • 07h35Ca nhạc tổng hợp
 • 08h00Bản tin thế giới
 • 08h10Bản tin thể thao
 • 08h20Nhịp sống thường ngày - Giá trị của các mối quan hệ xã hội
 • 08h30Về miền thương nhớ
 • 09h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 11h00Bản tin trưa
 • 11h20Cải cách hành chính - CCHC ở ngành xây dựng
 • 11h30Tạp chí phụ nữ - Phụ nữ thành phố Thái Bình thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm
 • 11h40Điểm báo
 • 11h45Nhịp sống thường ngày - Giá trị về sức khỏe
 • 11h50Sống khỏe mỗi ngày - Chè dung hỗ trợ điều trị đau dạ dày
 • 12h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 12h55Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 13h05Biển đảo Việt Nam
 • 13h15Sống khỏe mỗi ngày - Chè dung hỗ trợ điều trị đau dạ dày
 • 13h25Học Bác mỗi ngày - Cuộc sống của Bác tại Cao Bằng-phần 1
 • 13h30Về miền thương nhớ
 • 14h00Văn bản chính sách
 • 14h10Khoảnh khắc sự kiện
 • 14h20Chuyện nhà nông
 • 14h30Văn nghệ - Ca khúc Việt Nam mang âm hưởng dân gian
 • 15h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 17h00Bản tin chiều
 • 17h20Những điều nhà nông cần biết - Nông dân các địa phương trong tỉnh phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa
 • 17h30Ca nhạc tổng hợp
 • 18h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 19h00Bản tin thế giới
 • 19h10Bản tin thể thao
 • 19h15Ca nhạc thiếu nhi
 • 19h40Có thể bạn chưa biết - Đánh giá về hạn chế trong cải cách bộ máy
 • 19h45Sống trẻ - Đổi mới tuyên truyền pháp luật trong thanh niên
 • 20h00Sống khỏe mỗi ngày - Chè dung hỗ trợ điều trị đau dạ dày
 • 20h10Học Bác mỗi ngày - Cuộc sống của Bác tại Cao Bằng-phần 1
 • 20h30Hát chèo chuyên nghiệp
 • 21h00Bản tin đêm
 • 21h15Có thể bạn chưa biết - Đánh giá về hạn chế trong cải cách bộ máy
 • 21h20Những điều nhà nông cần biết - Nông dân các địa phương trong tỉnh phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa
 • 21h30Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 22h00Mẹo vặt gia đình - Cách trồng rau mồng tơi lên xanh tốt
 • 22h05Biển đảo Việt Nam
 • 22h15Đọc truyện đêm khuya - Người trăm năm cũ - phần 38
 • 22h50Văn nghệ - Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 05h00Bản tin sáng
 • 05h20Những vấn đề xã hội - Hiệu quả những chương trình hoạt động vì cộng đồng
 • 05h35Văn hóa cuộc sống - Người cựu chiến binh say mê với nghệ thuật chèo
 • 05h45Biển đảo Việt Nam
 • 06h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 06h30Văn nghệ - Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 06h40Sống khỏe mỗi ngày - Chè dung hỗ trợ điều trị đau dạ dày
 • 06h50Mẹo vặt gia đình
 • 07h00Những ca khúc mang âm hưởng dân ca
 • 08h00Bản tin Thế giới
 • 08h10Bản tin thể thao
 • 08h20Nhịp sống thường ngày - Giá trị của kinh nghiệm sống
 • 08h25Học Bác mỗi ngày - Tài ứng khẩu của Bác - phần 1
 • 08h30Văn nghệ - Giới thiệu tác giả tác phẩm
 • 09h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 11h00Bản tin trưa
 • 11h20Những vấn đề xã hội - Hiệu quả những chương trình hoạt động vì cộng đồng
 • 11h30Văn hóa cuộc sống - Người cựu chiến binh say mê với nghệ thuật chèo
 • 11h40Điểm báo
 • 11h45Nhịp sống thường ngày
 • 11h50Sống khỏe mỗi ngày - Chè dung hỗ trợ điều trị đau dạ dày
 • 12h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 12h55Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 13h05Biển đảo Việt Nam
 • 13h15Sống khỏe mỗi ngày
 • 13h25Học Bác mỗi ngày - Cuộc sống của Bác tại Cao Bằng - phần 1
 • 13h30Văn nghệ - Hát ca trù, hát văn, hát xẩm
 • 14h00văn bản chính sách
 • 14h10Khoảnh khắc - Sự kiện
 • 14h30Bài ca lao động
 • 15h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 17h00Bản tin chiều
 • 17h20Chuyên mục bảo hiểm - Vũ thư triển khai BHXH tự nguyện
 • 17h30Ca nhạc tổng hợp
 • 18h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 19h00Bản tin Thế giới
 • 19h10Bản tin thể thao
 • 19h15Ca khúc tuyển chọn
 • 19h40Có thể bạn chưa biết - Rà soát bộ máy hành chính
 • 19h45Vấn đề hôm nay - Cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM
 • 20h00Sống khỏe mỗi ngày - Chè dung hỗ trợ điều trị đau dạ dày
 • 20h10Học Bác mỗi ngày - Cuộc sống của Bác tại Cao Bằng - phần 1
 • 20h15Khoảnh khắc - Sự kiện
 • 20h25Nhịp sống thường ngày - Giá trị của kinh nghiệm sống
 • 20h30Nhạc không lời
 • 21h00Bản tin thời sự đêm
 • 21h15Có thể bạn chưa biết - Rà soát bộ máy hành chính
 • 21h20Chuyên mục bảo hiểm - Vũ thư triển khai BHXH tự nguyện
 • 21h30Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 22h00Mẹo vặt gia đình
 • 22h05Biển đảo Việt Nam
 • 22h15Đọc truyện đêm khuya - Người trăm năm cũ - phần 39
 • 22h45Văn nghệ - Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 23h00Điểm tin