Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ tư, 11/07/2018 | 14:27

Sáng 11-7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, khai mạc kỳ họp thứ 6 thảo luận, đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng phát triển 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở ngành liên quan dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu bật bối cảnh, quán triệt, mục đích, nội dung, yêu cầu của kỳ họp.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.  

Báo cáo cũng nêu bật nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Nhất là về nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; công nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ; đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách; văn hóa, xã hội, về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020; tờ trình về việc sửa đổi bổ sung, cơ chế, chính sách của Chương trình nước sạch nông thôn.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tờ trình về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình; Tờ trình về việc quy định về cơ chế tổ chức thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tờ trình về việc chuyển số kinh phí tạm ứng cho Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thành thực chi ngân sách năm 2018; Tờ trình về việc phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng tái thiết Đức; Tờ trình về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương Đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị mới Kiến Giang, Thành phố Thái Bình; năm 2018; Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Đồng chí Nguyễn thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện chất vấn tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI; tờ trình về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018; Tờ trình về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018; Tờ trình về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020; Tờ trình về việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Tờ trình về việc đặt tên đường, tên phố thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh kỳ họp này không chỉ là kỳ họp thường kỳ giữa năm mà còn là dịp để nhìn lại nửa chặng đường thực hiện các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định các giải pháp phù hợp để khắc phục kịp thời những yếu kém, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. 

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở, nhấn mạnh một số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới. Về phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, bảo đảm sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chú trọng thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tạo lập các liên kết, quan hệ sản xuất mới, gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người dân.  

Về công nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là yếu tố quan trọng, đóng góp lớn đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. 

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp cần chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; triển khai và thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu. Đặc biệt chú trọng xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước; khai thác nguồn thu còn tiềm năng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ở cả 3 cấp ngân sách. Điều hành, quản lý chi ngân sách trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và các quy định của Nhà nước. 

Về văn hóa, xã hội: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng phổ cập đào tạo; Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách xã hội cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch. Trọng tâm là các thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm công vụ. Thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, khóa XII, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tiến độ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Cũng trong phiên họp sáng nay, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Các đồng chí trưởng các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI.

 

* Tiếp tục chương trình làm việc, đầu giờ chiều nay, dưới sự điều hành của đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu làm việc tại hội trường nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về các báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh.

Theo báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, ngân sách, kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2018; báo cáo điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2016, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung và giải pháp trong báo cáo của UBND tỉnh. Trong đó, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về phát triển kinh tế, Ban kinh tế - Ngân sách đề nghị một số giải pháp như tiếp tục rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp; tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ. 

Tiếp đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đã báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp gồm quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; về quy định một số cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

 

 

Duy Huy, Cao Biền

 • 05h30Giới thiệu chương trình
 • 05h32Văn bản chính sách
 • 05h35Văn hóa toàn cảnh
 • 05h50Nhịp cầu y tế - Phòng và điều trị viêm gan do virus cấp tính
 • 06h00Bản tin sáng
 • 06h10Bản tin thế giới
 • 06h20Phim hoạt hình - Xứ sở thần tiên - tập 51
 • 06h35Khám phá thế giới - Thế giới bí ẩn của cá mập - phần 2
 • 07h00Hồ sơ mật
 • 07h30Phụ nữ Việt - Lấy chống sớm
 • 08h00Phim truyện - Những ngã rẽ vào đời - tập 4
 • 08h50Phiêu lưu cùng ẩm thực
 • 09h15Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn- tập 32&33
 • 10h50Nhịp cầu nhà nông
 • 11h00Tin tức trong nước
 • 11h10Nhịp cầu y tế
 • 11h20Bản tin thế giới
 • 11h30Thời sự Thái Bình
 • 11h45Phim truyện - Nữ cánh sát- tập 55
 • 12h40Nhịp cầu nhà nông
 • 12h50Phim tài liệu - Làng võ sông Côn - tập 1: Cội nguồn của dòng sông
 • 13h30Phiêu lưu cùng ẩm thực
 • 13h50Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu - Chầu ông Hoàng Bơ
 • 14h10Khám phá thế giới - Thế giới bí ẩn của cá mập - phần 2
 • 14h40Ca nhạc
 • 15h00Thời sự Thái Bình
 • 15h10Phim truyện - Di sản thừa kế- tập 73&74
 • 16h50Dạy hát chèo trên truyền hình - Điệu: Thảm trần tình
 • 17h30Phim hoạt hình - Xứ sở thần tiên - tập 51
 • 17h45Phim truyện - Bóng tối hận thù- tập 9
 • 18h45Tin tức trong nước&thế giới
 • 19h00Chuyển tiếp thời sự VTV
 • 19h45Thời sự Thái Bình
 • 20h15Bảo hiểm xã hội
 • 20h25Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn- tập 34
 • 21h15Nhịp cầu y tế - Cỏ mật cá giúp thanh nhiệt, giải độc
 • 21h25Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn- tập 35
 • 22h30Bản tin cuối ngày
 • 22h45Bản tin thế giới
 • 22h50Phim truyện - Như giọt sương ngủ muộn - tập 26
 • 05h30Giới thiệu chương trình
 • 05h32Văn bản chính sách
 • 05h40Văn hóa toàn cảnh
 • 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và điều trị bệnh tắc ruột
 • 06h00Bản tin sáng
 • 06h15Bản tin thế giới
 • 06h25Phim hoạt hình - Xứ sở thần tiên - tập 52
 • 06h40Khám phá thế giới - Ấn Độ - Thiên đường của tự nhiên - phần cuối
 • 07h00Ca nhạc
 • 07h30Phim tài liệu - Làng võ sông Côn - T1: Cội nguồn của dòng sông
 • 08h00Phim truyện - Những ngã rẽ vào đời - Tập 5
 • 08h50Hồ sơ văn hóa
 • 09h15Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - T 34&35
 • 10h50Chuyên mục an ninh
 • 11h00Tin tức trong nước
 • 11h20Bản tin thế giới
 • 11h30Thời sự Thái Bình
 • 11h45Phim truyện - Nữ cảnh sát - tập 56
 • 12h35Chuyên mục an ninh
 • 12h55Văn hóa toàn cảnh
 • 13h10Phim tài liệu - Làng võ sông Côn - T1: Cội nguồn của dòng sông
 • 13h40Hồ sơ văn hóa
 • 14h10Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu - Chầu Ông Hoàng Bẩy
 • 14h30Thiên nhiên Việt Nam - số 16: Tre khổng lồ - Món quà của tự nhiên ben sườn núi Ngọc Linh
 • 15h00Thời sự Thái Bình
 • 15h10Phim truyện - Di sản thừa kế - tập 75&76
 • 16h45Chuyển động Vpop
 • 17h20Nhịp cầu y tế - Cỏ mật cá giúp thanh nhiệt, giải độc
 • 17h30Phim hoạt hình - Xứ sở thần tiên - tập 52
 • 17h45Phim truyện - Yêu con gái kẻ thù - tập 48
 • 18h45Tin tức trong nước&thế giới
 • 19h00Chuyển tiếp Thời sự VTV
 • 19h45Thời sự Thái Bình
 • 20h15Những vấn đề xã hội
 • 20h25Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn- tập 36
 • 21h15Nhịp cầu y tế - Cây thơm ổi trị chứng tiêu khát
 • 21h20Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn- tập 37
 • 22h15Phụ nữ Việt - Ham lấy chồng giàu
 • 22h30Bản tin cuối ngày
 • 22h45Bản tin thế giới
 • 23h05Phim truyện - Như giọt sương ngủ muộn - tập 27
 • 05h30Giới thiệu chương trình
 • 05h35Văn bản chính sách
 • 05h40văn hóa toàn cảnh
 • 05h50Nhịp cầu y tế - Phòng và điều trị bệnh nghẹt mũi
 • 06h00Bản tin sáng
 • 06h15Bản tin thế giới
 • 06h25Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 1
 • 06h35Khám phá thế giới - Chiến thuật săn mồi - Phần 10
 • 07h05Hiểm họa quanh ta - Số 9: Bãi rác tự phát nông thôn những hệ lụy tiềm ẩn
 • 07h35Khúc hát quê hương
 • 08h00Phim truyện - Những ngã rẽ vào đời - tập 6
 • 08h50Hộp thư truyền hình
 • 09h00Ký sự đất và người Thái Bình - Tập 16: Hưng Hà - nơi dựng nghiệp nhà Trần
 • 09h10Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - tập 36&37
 • 10h45Ký sự làng nghề - Nghề đan mũ Tây An
 • 10h50Những vấn đề xã hội
 • 11h00Bản tin trong nước
 • 11h10Nhịp cầu y tế - Cây thơm ổi trị chứng tiêu khát
 • 11h20Bản tin thế giới
 • 11h30Thời sự Thái Bình
 • 11h45Phim truyện - Nữ cảnh sát - tập 57
 • 12h35Những vấn đề xã hội
 • 13h00Khúc hát quê hương
 • 13h30Phụ nữ Việt
 • 13h50Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu - Chầu ông Hoàng Mười
 • 14h10Khám phá thế giới - Chiến thuật săn mồi - Phần 10
 • 14h35Phim tài liệu - Những người mẹ cuối cùng
 • 15h00Bản tin 15h
 • 15h10Phim truyện - Di sản thừa kế - tập 77&78
 • 16h40Dạy hát chèo trên truyền hình - DĐiệu: Hề sông Đào
 • 17h15Văn hóa toàn cảnh
 • 17h30Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 1
 • 17h45Phim truyện - Bóng tối hận thù - tập 11
 • 18h45Tin tức trong nước&thế giới
 • 19h00Chuyển tiếp Thời sự VTV
 • 19h45Thời sự Thái Bình
 • 20h15Nông thôn mới
 • 20h30Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - tập 38
 • 21h10Nhịp cầu y tế
 • 21h20Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - tập 39
 • 22h15Chuyên mục văn hóa
 • 22h30Bản tin cuối ngày
 • 22h45Bản tin thế giới
 • 22h55Ca nhạc theo yêu cầu
 • 23h25Phong & thủy
 • 05h30Giới thiệu chương trình
 • 05h35Văn bản chính sách
 • 05h40Văn hóa toàn cảnh
 • 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và phòng sán lá gan
 • 06h00Bản tin sáng
 • 06h15Bản tin thế giới
 • 06h25Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 2
 • 06h35Thiên nhiên nổi giận - Số 8: Mưa lũ cực đoan sau bão
 • 07h05Khám phá thế giới - Câu chuyện sinh tồn - Phần 7
 • 07h30Ca nhạc
 • 08h00Phim truyện - Những ngã rẽ vào đời- tập 7
 • 08h55Khúc hát quê hương
 • 09h15Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - tập 38&39
 • 10h50Nông thôn mới
 • 11h00Bản tin trong nước
 • 11h10Nhịp cầu y tế - Củ năng giúp giải rượu hiệu quả
 • 11h20Bản tin thế giới
 • 11h30Thời sự Thái Bình
 • 11h45Phim truyện - Nữ cảnh sát - tập 58
 • 12h40Nông thôn mới
 • 13h00Khúc hát quê hương
 • 13h30Khám phá thế giới - Câu chuyện sinh tồn - Phần 7
 • 14h00Thiên nhiên Việt Nam - Tiếng vọng bầy linh trưởng
 • 14h30Ca nhạc
 • 15h00Bản tin thời sự 15h
 • 15h15Phim truyện - Sự hoán đổi nghiệt ngã- tập 1&2
 • 16h45Thần tượng âm nhạc
 • 17h15Văn hóa toàn cảnh
 • 17h30Phim hoạt hình - Thế giới kỳ diệu của Alapha - tập 2
 • 17h45Phim truyện - Bóng tối hận thù - tập 12
 • 18h45Tin tức trong nước&thế giới
 • 19h00Chuyển tiếp thời sự VTV
 • 19h45Thời sự Thái Bình
 • 20h15Cải cách hành chính
 • 20h25Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn- tập 40
 • 21h15Nhịp cầu y tế - Cây dâm bụt trị đau nhức tê mỏi hiệu quả
 • 21h20Phim truyện - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn- tập 41
 • 22h10Ca nhạc
 • 22h30Bản tin cuối ngày
 • 22h45Bản tin thế giới
 • 22h50Phim truyện - Như giọt sương ngủ muộn - tập 28
 • 05h00Bản tin sáng
 • 05h25Kinh tế hợp tác xã - Vai trò bà đỡ của HTX trong SXNN
 • 05h35Chuyện nhà nông - Nông dân thành công trong nuôi gà tập trung
 • 05h45Biển đảo Việt Nam
 • 06h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 06h30Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 06h40Sống khỏe mỗi ngày - Ớt chỉ thiên hỗ trợ điều trị bệnh chàm
 • 06h50Mẹo vặt gia đình - Mẹo bảo quản thực phẩm ngày hè
 • 07h00Văn nghệ - Hát chèo chuyên nghiệp
 • 07h25Những vấn đề xã hội
 • 07h35Ca nhạc tổng hợp
 • 08h00Bản tin thế giới
 • 08h15Bản tin thể thao
 • 08h20Nhịp sống thường ngày - Học cách quên
 • 08h30Văn nghệ - Khắp nơi đàn hát dân ca
 • 09h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 11h00Bản tin trưa
 • 11h20Kinh tế hợp tác xã - Vai trò bà đỡ của HTX trong SXNN
 • 11h30Chuyện nhà nông - Nông dân thành công trong nuôi gà tập trung
 • 11h40Điểm báo
 • 11h45Nhịp sống thường ngày - Hãy hiểu để tha thứ
 • 11h50Sống khỏe mỗi ngày
 • 12h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 12h50Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 13h05Biển đảo Việt Nam
 • 13h15Sống khỏe mỗi ngày - Ớt chỉ thiên hỗ trợ điều trị bệnh chàm
 • 13h30Văn nghệ - Khắp nơi đàn hát dân ca
 • 14h00Văn bản chính sách
 • 14h10Khoảnh khắc sự kiện
 • 14h30Thơ trong cuộc sống
 • 15h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 17h00Bản tin chiều
 • 17h20Vấn đề hôm nay - Phòng bệnh dại trong mùa hè
 • 17h30Điểm hẹn âm nhạc
 • 18h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 19h00Bản tin thế giới
 • 19h10Bản tin thể thao
 • 19h15Bài ca lao động
 • 19h40Có thể bạn chưa biết - Mục tiêu phát triển khu dịch vụ
 • 19h45Dân số phát triển - Làm tốt công tác dân số tạo đà phát triển bền vững
 • 20h00Sống khỏe mỗi ngày - Ớt chỉ thiên hỗ trợ điều trị bệnh chàm
 • 20h10Học Bác mỗi ngày
 • 20h20Nhịp sống thường ngày
 • 20h30Ca nhạc tổng hợp
 • 21h00Bản tin thời sự dêm
 • 21h15Có thể bạn chưa biết - Mục tiêu phát triển khu dịch vụ
 • 21h20Vấn đề hôm nay - Phòng bệnh dại trong mùa hè
 • 21h30Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 22h00Mẹo vặt gia đình
 • 22h05Biển đảo Việt Nam
 • 22h15Đọc truyện đêm khuya - Người trăm năm cũ - phần 9
 • 22h50Bài ca còn mãi với thời gian
 • 05h00Bản tin sáng
 • 05h25Cải cách hành chính - Phát huy vai trò người đứng đầu ở Kiến Xương
 • 05h35An toàn vệ sinh thực phẩm - Đảm bảo ATTP tại các trường mầm non
 • 05h45Biển đảo Việt Nam
 • 06h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 06h30Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 06h40Sống khỏe mỗi ngày - Ớt chỉ thiên hỗ trợ điều trị bệnh chàm
 • 06h50Mẹo vặt gia đình - Mẹo bảo quản thực phẩm ngày hè
 • 07h00Chuyển động Vpop
 • 07h25Khoa học công nghệ
 • 07h35Ca nhạc tổng hợp
 • 08h00Bản tin thế giới
 • 08h10Bản tin thể thao
 • 08h20Nhịp sống thường ngày - Những thứ cần phải quên
 • 08h30Về miền thương nhớ
 • 09h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 11h00Bản tin trưa
 • 11h20Cải cách hành chính - Phát huy vai trò người đứng đầu ở Kiến Xương
 • 11h30An toàn vệ sinh thực phẩm - Đảm bảo ATTP tại các trường mầm non
 • 11h40Điểm báo
 • 11h45Nhịp sống thường ngày - Những thứ cần phải quên
 • 11h50Sống khỏe mỗi ngày - Ớt chỉ thiên hỗ trợ điều trị bệnh chàm
 • 12h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 12h55Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 13h05Biển đảo Việt Nam
 • 13h15Sống khỏe mỗi ngày
 • 13h25Học Bác mỗi ngày - Đời sống của dân quan trọng hơn
 • 13h30Về miền thương nhớ
 • 14h00Văn bản chính sách
 • 14h10Khoảnh khắc sự kiện
 • 14h20Chuyện nhà nông
 • 14h30Văn nghệ - Ca khúc Việt Nam mang âm hưởng dân gian
 • 15h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 17h00Bản tin chiều
 • 17h20Những điều nhà nông cần biết - Nông dân Tiền Hải tập trung sản xuất vụ mùa
 • 17h30Ca nhạc tổng hợp
 • 18h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 19h00Bản tin thế giới
 • 19h10Bản tin thể thao
 • 19h15Ca nhạc thiếu nhi
 • 19h40Có thể bạn chưa biết - Quy định về tài chính cho khu kinh tế
 • 19h45Câu chuyện quanh bàn biên tập - Người đưa hàng Việt xuất khẩu
 • 20h00Sống khỏe mỗi ngày
 • 20h10Học Bác mỗi ngày - Đời sống của dân quan trọng hơn
 • 20h30Hát chèo chuyên nghiệp
 • 21h00Bản tin đêm
 • 21h15Có thể bạn chưa biết - Ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp
 • 21h20Những điều nhà nông cần biết - Nông dân Tiền Hải tập trung sản xuất vụ mùa
 • 21h30Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 22h00Mẹo vặt gia đình - Cảnh giác với tai nạn về điện mùa mưa bão
 • 22h05Biển đảo Việt Nam
 • 22h15Đọc truyện đêm khuya - Người trăm năm cũ - phần 10
 • 22h50Văn nghệ - Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 05h00Bản tin sáng
 • 05h20Những vấn đề xã hội - Giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ
 • 05h35Chuyện nhà nông - Nông dân thành công trong nuôi gà tập trung
 • 05h45Biển đảo Việt Nam
 • 06h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 06h30Văn nghệ - Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 06h40Sống khỏe mỗi ngày - Hóc dị vật ở trẻ
 • 06h50Mẹo vặt gia đình - Sai lầm khi dùng dầu ăn
 • 07h00Những ca khúc mang âm hưởng dân ca
 • 08h00Bản tin Thế giới
 • 08h10Bản tin thể thao
 • 08h20Nhịp sống thường ngày - Nghệ thuật xin lỗi và tha thứ
 • 08h25Học Bác mỗi ngày
 • 08h30Văn nghệ - Giới thiệu tác giả tác phẩm
 • 09h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 11h00Bản tin trưa
 • 11h20Những vấn đề xã hội - Giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ
 • 11h30Chuyện nhà nông - Nông dân thành công trong nuôi gà tập trung
 • 11h40Điểm báo
 • 11h45Nhịp sống thường ngày
 • 11h50Sống khỏe mỗi ngày - Hóc dị vật ở trẻ
 • 12h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 12h55Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 13h05Biển đảo Việt Nam
 • 13h15Sống khỏe mỗi ngày
 • 13h25Học Bác mỗi ngày
 • 13h30Văn nghệ - Hát ca trù, hát văn, hát xẩm
 • 14h00văn bản chính sách
 • 14h10Khoảnh khắc - Sự kiện
 • 14h15Giáo dục cộng đồng - kỳ học quân đội
 • 14h30Bài ca lao động
 • 15h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 17h00Bản tin chiều
 • 17h20An toàn giao thông - Tiền Hải quy hoạch bến bãi
 • 17h30Ca nhạc tổng hợp
 • 18h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 19h00Bản tin Thế giới
 • 19h10Bản tin thể thao
 • 19h15Ca khúc tuyển chọn
 • 19h40Có thể bạn chưa biết - Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
 • 19h45Pháp luật cuộc sống - Đẩy mạnh tuyên truyền đưa luật vào cuộc sống
 • 20h00Sống khỏe mỗi ngày
 • 20h10Học Bác mỗi ngày
 • 20h15Khoảnh khắc - Sự kiện
 • 20h25Nhịp sống thường ngày
 • 20h30Nhạc không lời
 • 21h00Bản tin thời sự đêm
 • 21h15Có thể bạn chưa biết - Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
 • 21h20An toàn giao thông - Tiền Hải quy hoạch bến bãi
 • 21h30Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 22h00Mẹo vặt gia đình - Cách phần biệt mực khô thật và giả
 • 22h05Biển đảo Việt Nam
 • 22h15Đọc truyện đêm khuya - Người trăm năm cũ - phần 11
 • 22h45Văn nghệ - Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 23h00Điểm tin
 • 05h00Bản tin sáng
 • 05h25Cải cách hành chính - Phát huy vai trò người đứng đầu ở Kiến Xương
 • 05h35Tài nguyên môi trường - Vấn đề ô nhiễm làng nghề ở Thái Phương
 • 05h45Biển đảo Việt Nam
 • 06h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 06h30Văn nghệ - Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 06h40Sống khỏe mỗi ngày - Hóc dị vật ở trẻ
 • 06h50Mẹo vặt gia đình - Thay thế dụng cụ nấu nướng khi cần thiết
 • 07h00Văn nghệ - Hát chèo, dân ca, ca nhạc cổ truyền
 • 07h25Pháp luật cuộc sống
 • 07h35Ca nhạc tổng hợp
 • 08h00Bản tin thế giới
 • 08h10Bản tin thể thao
 • 08h20Nhịp sống thường ngày - Giá trị bản thân làm nên điều khác biệt
 • 08h25Học bác mỗi ngày
 • 08h30Bài ca lao động
 • 09h00Chuyển tiếp VOV
 • 11h00Bản tin trưa
 • 11h20Cải cách hành chính - Phát huy vai trò người đứng đầu ở Kiến Xương
 • 11h30Tài nguyên môi trường - Vấn đề ô nhiễm làng nghề ở Thái Phương
 • 11h40Điểm báo
 • 11h50Sống khỏe mỗi ngày - Hóc dị vật ở trẻ
 • 12h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 13h05Biển đảo Việt Nam
 • 13h15Sống khỏe mỗi ngày
 • 13h30Văn nghệ - Hát chèo, dân ca, ca nhạc cổ truyền
 • 14h00Văn bản chính sách
 • 14h30Văn nghệ - Giới thiệu tác giả tác phẩm
 • 15h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 17h00Bản tin chiều
 • 17h20Vì an ninh tổ quốc - Siết chặt quản lý bến bãi ngang sông
 • 17h30Ca nhạc tổng hợp
 • 18h00Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 19h00Bản tin thế giới
 • 19h10Bản tin thể thao
 • 19h15Văn nghệ - Bài ca chiến sỹ
 • 19h40Có thể bạn chưa biết - Xây dựng kế hoạch phát triển khu CN
 • 19h45An toàn vệ sinh thực phẩm - Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường mầm non
 • 20h00Sống khỏe mỗi ngày
 • 20h15Khoảnh khắc sự kiện
 • 20h30Ý nghĩa cuộc đời
 • 21h20Vì an ninh tổ quốc - Siết chặt quản lý bến bãi ngang sông
 • 21h30Chuyển tiếp thời sự VOV
 • 22h00Mẹo vặt gia đình - Những lỗi thường gặp khi nướng thịt xuôi
 • 22h05Biển đảo Việt Nam
 • 22h15Đọc truyện đêm khuya - Người trăm năm cũ - phần 12
 • 22h45Văn nghệ - Ca khúc còn mãi với thời gian
 • 23h00Điểm tin