Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khóa XII của Đảng

Thứ năm, 11/05/2017 | 08:42

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khóa XII của Đảng.

Cán bộ, y bác sĩ nghiên cứu nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Gắn liền việc học tập, truyền đạt nội dung nghị quyết với uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong bệnh viện.

Các đại biểu cũng thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của bệnh viện đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị TƯ 4 khóa XII, đồng thời phù hợp với đặc thù từng khoa phòng, đoàn thể của bệnh viện. Xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là tiếp tục triển khai đổi mới toàn diện phong cách thái bộ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Hà My