Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Thứ hai, 15/05/2017 | 16:29

Chiều 15-5, Tổ giám sát số 3 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tổ chức giám sát đối với 2 xã: Vũ Hòa, Quốc Tuấn huyện Kiến Xương.

Làm việc với xã Vũ Hòa, Quốc Tuấn, Tổ giám sát của Tỉnh ủy làm rõ một số nội dung liên quan việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Theo đó, xã Vũ Hòa và Quốc Tuấn đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng các cấp. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cấp ủy đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc đội ngũ cán bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đến nay, các địa phương đã cơ cấu lại ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Lĩnh vực văn hóa xã hội có sự phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội hoạt động nền nếp, vững mạnh. Đã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng và chất lượng đảng viên.

Thanh Giang