Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thứ tư, 10/05/2017 | 16:10

Sáng 10-5, Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện, môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh đến năm 2020 tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng đoàn Giám sát dự và chỉ đạo cuộc giám sát.

Sau khi giám sát tại 2 tổ chức đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gồm: Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đoàn giám sát  tiến hành giám sát tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Giám sát ghi nhận, biểu dương sự chấp hành nghiêm túc của Đảng ủy khối trong việc triển khai thực hiện kế hoạch số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện, môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Báo cáo tự giám sát theo đúng đề cương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đi sâu phân tích nguyên nhân kết quả đạt được; nêu rõ tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết trên trong thời gian tới.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Giám sát yêu cầu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, tổ chức Đảng cơ sở cần thể chế, cụ thể hóa hơn nữa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Quán triệt, thực hiện tốt 4 phương thức lãnh đạo của Đảng: Lãnh đạo bằng Nghị quyết; phân công cán bộ; kiểm tra giám sát; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Với đặc trưng, đặc thù riêng, bao gồm tất cả các đảng viên, giữ vị trí, vai trò trọng trách, then chốt nhất trong hệ thống chính trị cấp tỉnh; các tổ chức cơ sở đảng có vị trí chức năng nhiệm vụ đa dạng, phong phú, điều hành toàn bộ hoạt động của tỉnh. Vì vậy, phải thường xuyên nâng cao trình độ, năng lực hiểu biết khá toàn diện của đội ngũ những người làm cán bộ chuyên trách của khối, từng bước đáp ứng yêu cầu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Duy Huy