Tiền Hải xây dựng huyện nông thôn mới vượt trước 01 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ

Thứ 7, 07.12.2019 | 09:47:41
40 lượt xem

Năm 2019, bức tranh kinh tế xã hội huyện Tiền Hải nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,8%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,7 triệu đồng.

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã đạt và vượt trước 01 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.  Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng 2 con số, đã có thêm một số sản phẩm mới góp phần tăng năng lực sản xuất công nghiệp trong huyện. 

Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.Thu ngân sách đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu thu ngân sách đạt kết quả khá.

Năm 2020 huyện đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng 13% so với năm 2019. Huyện cũng đặt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế.


Đài TTTH Tiền Hải 

  • Từ khóa