Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Thứ 3, 28.07.2015 | 15:58:57
662 lượt xem

Sáng ngày 28-7, Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc đăng ký các danh hiệu văn hóa được tổ chức kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội cơ bản thực hiện theo đúng quy định. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được đẩy lùi. Các thiết chế văn hóa cơ sở được nâng cấp, cải tạo và đầu tư xây dựng mới. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, phát triển.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đám cưới, đám tang vẫn chưa thực hiện tốt nếp sống văn minh. Ý thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân khi tham gia lễ hội chưa tốt, còn hiện tượng rải tiền lẻ, dâng tiền lễ không đúng nơi quy định. Các hiện tượng xem bói, đánh bạc, xâm phạm cảnh quan vẫn còn xảy ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung vào 8 nhiệm vụ chính. Trong đó triển khai Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 – 2020; Đề án xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Thái Bình; triển khai thẩm định, xét duyệt các thôn (làng), tổ dân phố, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thanh Phú

 

 

 

  • Từ khóa