Hội nghị báo cáo viên quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8

Thứ 6, 07.12.2018 | 09:28:51
352 lượt xem

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, Nghị quyết số 33 NQ/TW ngày 28/9/2018 và Nghị quyết số 35 NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã nghe kết luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng. Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Các báo cáo viên cũng được quán triệt Nghị quyết số 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia với các nội dung về môi trường chiến lược, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và phương châm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Nghị quyết số 35 về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Đây là các nghị quyết có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hà My 

  • Từ khóa