Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 4, 28.08.2019 | 17:55:54
190 lượt xem

Sáng 28-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ của tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị nhằm kịp thời triển khai, quán triệt nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị mới ban hành,từ đó tạo nhận thức thống nhất và quyết tâm cao trong hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị đạt được kết quả tốt. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ nội dung cơ bản các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết.

Video: 82819_ODIEN1.mp4 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đã trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, trong đó nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. 

Về Kết luận số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 3 nhận định, đánh giá và 10 yêu cầu. Cụ thể là: Khẩn trương chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trong các khu cụm, công nghiệp, Khu kinh tế Thái Bình bảo đảm sử dụng đúng mục đích có hiệu quả; quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng, chuyển đổi dự án sau khi được chấp thuận đầu tư; thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác giám sát đầu tư; không thu hút đầu tư bằng mọi giá; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Video: 82819_ODIEN2.mp4 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Quán triệt nội dung Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 6 nhiệm vụ cần triển khai thực hiện ngay trong năm 2019: các huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định vùng có thể chăn nuôi đại gia súc; quy hoạch được các vùng chăn nuôi tập trung và các vùng sản xuất thức ăn chăn nuôi trâu, bò; có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư; vận động nông dân và các hộ chăn nuôi tham gia vào chuỗi liên kết; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi cho nuôi trâu, bò thương phẩm; nghiên cứu hình thành các chuỗi liên kết.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận số 49 của Ban Bí thư

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50, 51 và 52 của Ban bí thư về các vấn đề: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Ninh Thanh

  • Từ khóa