Giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Thứ 2, 10.06.2019 | 16:01:22
132 lượt xem

Có hiệu lực từ 25/06/2019, Nghị định 34 ban hành ngày 24/04/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92 ngày 22/1/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Cụ thể, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn: Cấp xã loại 1 tối đa 23 người (giảm 2 người so với quy định cũ); cấp xã loại 2 tối đa 21 người; cấp xã loại 3 đối đa 19 người (giảm 2 người so với quy định cũ). 

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn: Loại 1 tối đa 14 người; loại 2 tối đa 12 người (giảm 8 người so với quy định cũ); loại 3 tối đa 10 người (giảm 9 người so với quy định cũ). 

Duy Huy

  • Từ khóa