Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ban cán sự Đảng UBND Tỉnh

Thứ 2, 07.01.2019 | 15:36:35
180 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2018.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ban cán sự Đảng UBND Tỉnh

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, GRDP duy trì đà tăng trưởng 2 con số, tổng giá trị sản xuất tăng 12,25%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc, đảm bảo đúng trách nhiệm, quyền hạn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đổi mới phong cách lãnh đạo, phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể. 

Ngoài ra, Dự thảo báo cáo kiểm điểm cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như một số nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa rõ nét, còn lồng ghép công việc giữa Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh, việc kiểm tra, giám sát các công việc do Ban cán sự Đảng đã cho ý kiến chưa được thường xuyên.

Sau báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban cán sự Đảng, đồng chí Bí thư và đồng chí Phó bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã thực hiện việc tự kiểm điểm đối với bản thân về lập trường, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trong đó đã nêu những kết quả nổi bật trong hoạt động công tác năm 2018 và chỉ ra những hạn chế của cá nhân, làm rõ nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, khách quan, trung thực, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào báo cáo kiểm điểm tập thể Ban cán sự Đảng. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: năm 2018, Ban cán sự Đảng đã có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn theo quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng tập thể Ban cán sự Đảng cần duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo công khai, minh bạch. Từng thành viên thực hiện tốt hơn nữa các công việc trên lĩnh vực được phân công, đồng thời có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra. Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu và chỉnh sửa dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban cán sự Đảng theo hướng viết gọn lại song vẫn phải đảm bảo đầy đủ nội dung, kết cấu theo quy định./.

Cao Biền

  • Từ khóa