Quốc hội thảo luận tại tổ

Thứ 6, 06.06.2014 | 17:08:04
563 lượt xem

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóaXIII, chiều ngày 6/6, các đại biểu chia tổ thảo luận về một số Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết và Dự án luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Đa số ý kiến đều nhất trí với Tờ trình của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Luật này nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương đúng đắn về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được xác định trong các văn kiện của Đảng và quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cùng với đó, đảm bảo tính kế thừa, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị quyết 35 và Nghị quyết 561. Trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung những điều khoản chưa phù hợp. Đồng thời, rà soát những ưu điểm trong các quy định của Nghị quyết 561 đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn để bổ sung vào Nghị quyết 35 của Quốc hội.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi bổ sung Luật này là hết sức cần thiết nhằm khắc phục những bất cập đang tồn tại hiện nay và đảm bảo tính pháp lý đồng bộ với các luật có liên quan.

Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về việc gia nhập Công ước và Nghị định thưCape Town.

 

                                                                     Hữu Phước 

  • Từ khóa