Phát triển kinh tế tư nhân - Động lực cho nền kinh tế

Thứ 5, 22.08.2019 | 15:42:34
229 lượt xem

Sau 30 năm đổi mới, kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Khu vực kinh tế này góp phần giải quyết công ăn việc làm, huy động nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách Nhà nước. Tạo môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Đặc biệt là từ khi Nghị quyết 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được ban hành. Đây thực sự là cú hích mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Như Lợi – Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận : Từ khi đầu tư vào cụm công nghiệp chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của huyện và các ngành, đặc biệt trong việc tiếp cận đất đai, nguồn vốn, công tác cải cách hành chính.

Thực tiễn cho thấy những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng trong sự phát triển năng động của nền kinh tế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng chính là tạo điều kiện để giải phóng các nguồn lực phát triển trong xã hội, để nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phát huy tối đa các tiềm năng to lớn của nó.

Ông Trần Trọng Kim - Giám đốc Công ty TNHH HNP:  Nghị quyết số 10 như luồng sinh khí mới thổi và sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Chính từ Nghị quyết này đã khơi dậy và huy động được nguồn vốn, trí tuệ trong cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có trên 6.400 doanh nghiệp, trong đó hơn 98% là doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp tư nhân đã tạo ra khoảng 200.000 việc làm, đóng góp hơn 60% GRDP của tỉnh mỗi năm. 

Phát triển kinh tế tư nhân là nhân tố không chỉ bảo đảm cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước mà còn tham gia vào giải quyết hàng loạt những vấn đề xã hội.

Ông Tô Xuân Thức - Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng: Những năm qua Đông Hưng luôn quan tâm để phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt từ khi có Nghị quyết số 10. Nhiều cơ chế chính sách, chủ trương đã được cụ thể hóa vào thực tiễn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực kinh tế này.

Sự năng động của kinh tế tư nhân đã tạo nên thương hiệu của khu vực này và không chỉ được ghi nhận ở thị trường trong nước mà cả ở thị trường khu vực và quốc tế. Chính từ đây đã xuất hiện những tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn cả về vốn và công nghệ cao.

Hữu Phước


  • Từ khóa